Privacybeleid

Privacy / Disclamer

Onderstaand is van toepassing op de gehele website van de Koninklijke Fanfare U.L.T.O. Winssen – Ewijk. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze Disclaimer.

Inhoudsrechten
Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt Koninklijke Fanfare U.L.T.O. Winssen – Ewijk geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Cookies
Deze Website maakt gebruik van Cookies.

Privacy
Koninklijke Fanfare U.L.T.O. Winssen – Ewijk respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Foto’s, filmpjes en muzikale uitvoeringen kunnen op deze website worden opgenomen of er wordt via hyperlinks naar verwezen. Voor zover niet nadrukkelijk openbaar (bijvoorbeeld via YouTube) is gebruik alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de Koninklijke Fanfare U.L.T.O. Winssen – Ewijk.

Het is niet doenlijk om aan alle Personen, die bedoeld noch onbedoeld op deze filmpjes of foto’s vermeld staan, toestemming tot publicatie te vragen. Via secretaris@ulto.nl kunt u bezwaar maken tegen onbedoeld gebruik hiervan door de Koninklijke Fanfare U.L.T.O. Winssen – Ewijk.

Uw persoonlijke gegevens worden door de vereniging uitsluitend voor vereniging gerelateerde activiteiten gebruikt. Voor meer informatie over het privacy beleid verwijzen wij u door naar privacy policy op deze website.

Wijzigingen
Koninklijke Fanfare U.L.T.O. Winssen – Ewijk behoudt zich te allen tijde het recht voor de gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers.

Het verder gebruik van de website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

Privacy beleid Koninklijke Fanfare U.L.T.O. Winssen – Ewijk.
Koninklijke Fanfare U.L.T.O. Winssen – Ewijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Koninklijke Fanfare U.L.T.O. Winssen – Ewijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Koninklijke Fanfare U.L.T.O. Winssen – Ewijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden
Persoonsgegevens van leden worden door Koninklijke Fanfare U.L.T.O. Winssen – Ewijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Administratieve doeleinde; Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht.Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Koninklijke Fanfare U.L.T.O. Winssen – Ewijk de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voorletter(s); Roepnaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Geboortedatum; IBAN (machtiging); Adres; Telefoonnummer; E-mailadres; Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Koninklijke Fanfare U.L.T.O. Winssen – Ewijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
⦁ Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Koninklijke Fanfare U.L.T.O. Winssen – Ewijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Koninklijke Fanfare U.L.T.O. Winssen – Ewijk de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voorletter(s); Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Geboortedatum; Telefoonnummer; E-mailadres; Salarisgegevens; IBAN; Adres.

Uw persoonsgegevens worden door Koninklijke Fanfare U.L.T.O. Winssen – Ewijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.

In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Koninklijke Fanfare U.L.T.O. Winssen – Ewijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Koninklijke Fanfare U.L.T.O. Winssen – Ewijk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens Koninklijke Fanfare U.L.T.O. Winssen – Ewijk
Leo van Beuningen
Ir. van Stuivenbergweg 24
6645 AC Winssen

m. 06-57950154
e. secretaris@ulto.nl